تاریخ برگزاری رویداد از 12 دی ماه 1401 به 25 بهمن 1401 تغییر یافت.


 
دلیل مشکلات دسترسی به اینترنت و نبود اینترنت پایدار و تاخیر در دریافت طرح‌ها، جلسات انتخاب و ارزیابی با تاخیر برگزار شد.
حتما مطالعه شود.