جایزه «آزاده» برای ایده‌های فناورانه زنان
روزنامه پیام ما
https://payamema.ir/payam/articlerelation/81711  

برگزاری اولین رویداد جایزه نوآوری آزاده
25 بهمن ماه سال 1401​