پوشش خبری از برگزاری نخستین دوره جایزه نوآوری آزاده توسط inif.ir

برای مشاهده کامل : 

https://www.inif.ir/fullcontent/-/asset_publisher/YASjeuXFqbaQ/content/id/1417362

مراجعه کنید.